Historia koła

Historia Koła Łowieckiego „Sokół” w Szczytnie.http://kolosokol.mazury.pl/wp-content/uploads/2015/01/Rewers-sztandaru.png
Początki tego pierwszego po II wojnie światowej koła łowieckiego na terenie powiatu szczycieńskiego należy wiązać z treścią następującego fragmentu sprawozdania starosty powiatu z dnia 5 grudnia 1945 roku: „Referat Leśny przeprowadził kontrole i objazdy lasów powiatowych i samorządowych. Rozdysponowano drzewo budulcowe i opałowe pozostałe po Niemcach dla szkół i gromad. Zorganizowano Kółka Łowieckie. Przeprowadzano w dalszym ciągu prace w sprawie rozminowywania terenów leśnych.” Uwzględniając bowiem ówczesne realia z zakresu możliwości otrzymania pozwolenia na broń myśliwską, bezsprzecznie należy przyjąć, że powyższy fragment dotyczący zorganizowania w listopadzie „kółek łowieckich” musiał się odnosić do takiego terenu powiatu, gdzie przebywało w tym czasie najwięcej osób, które z racji zawodowej profesji takie pozwolenie na broń mogłoby bez większych problemów uzyskać. Takim miejscem w tym czasie mogło być wyłącznie samo miasto Szczytno. Wynikało to z faktu, że tu m. in. znajdowała się siedziba organu leśnego odpowiedzialnego za koordynację pracy ościennych nadleśnictw , oraz Komenda Powiatowa MO i Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ponadto w Szczytnie, w koszarach dzisiejszej Wyższej Szkoły Policji, w latach 1945-1954 stacjonował Samodzielny Pułk Szkolny KBW . W sumie było to co najmniej kilkadziesiąt osób zainteresowanych z jednej strony łowiectwem, z drugiej zaś strony mających możliwość legalnego posiadania broni – w tym tej myśliwskiej. Zderzając natomiast powyższe z ówczesnym nazewnictwem opisywanego koła łowieckiego – KŁ nr 1 w Szczytnie – można jako pewnik przyjąć, że kołem, o którym mowa w sprawozdaniu starosty Późnego z 5 grudnia 1945 roku jest właśnie KŁ nr 1 w Szczytnie, które w okresie od lipca 1953 roku do około 1960 równolegle używało również nazwy KŁ „Sokół” w Szczytnie. Biorąc pod uwagę ówczesne procedury rejestracyjne należy jednak uznać, że to Koło Łowieckie w rejestrach kół mogło się znaleźć dopiero w roku następnym, to jest w 1946. Potwierdzeniem tej tezy jest inne sprawozdanie starosty szczycieńskiego z pierwszego lutego 1946 roku, gdzie m. in. pisze: „ Załatwiono sprawę opału dla gmin, obsady lasów samorządowych oraz szereg spraw związanych z organizacją łowiectwa.” Szczegóły funkcjonowania koła nr 1 w Szczytnie (dzisiejszy Sokół) w latach powojennych szczegółowo zostały opisane w monografii koła , a wybrane elementy historii koła przedstawiono w kronice koła.

Walter Późny – „Sprawozdanie za okres 5.11.1945 do 5.12.1945″ w: AP Olsztyn3/3 karta 52.

Były to nadleśnictwa w Wesołowie, Wielbarku, Lipowcu (siedziba w Małdańcu), Raciborzu, Chochole, Kukłance, Jedwabnie, Korpelach

Żołnierze w czynnej służbie w tym okresie przynależeli do Wojskowego Związku Łowieckiego.

AP Olsztyn, Starostwo Powiatowe w Szczytnie, syg. 3/3, karta 58.

Ryszard Kozon, Koło Łowieckie „Sokół” w Szczytnie w latach 1953-2008, Szczytno 2008.

Ważnym wydarzeniem w życiu koła był rok 1965, kiedy to dochodzi do podziału KŁ „Sokół” na dwa koła – KŁ „Sokół” w Szczytnie oraz KŁ „Jeleń” w Szczytnie. Z innych ważnych wydarzeń w życiu tego koła należy wymienić fakt założenia Kroniki Koła (2000r.), zakup mundurów wyjściowych dla całego stanu osobowego koła (2008r.), ufundowanie sztandaru koła (2008r.) oraz wydanie monografii o kole (2008r). Od roku 1998 w kole wykonywana jest  wspólna fotografia (podczas Walnych Zgromadzeń) wszystkich członków koła. Do chwili obecnej wykonano siedem takich fotografii – 13.09.1998 r. (fot. 1), sierpień 2003 r. (fot.2), 2008 r. (fot.3) 10.05.2013 r. (fot.4), 21.04.2018 r.  (fot. 5-6), 18.05.2019 r. (fot.7).

http://kolosokol.mazury.pl/wp-content/uploads/2015/01/grupowe-1998.jpg
http://kolosokol.mazury.pl/wp-content/uploads/2015/01/grupowe_2003.jpg

 grupowe-2008-1280x768
2-img_3869
21-04-2018-r
21-04-2018-r
 40-P1070028
Ważne daty  w historii koła:
05.12.1945 r. – W sprawozdaniu starosty szczycieńskiego do Pełnomocnika RP na Okręg Mazurski pojawia się informacja o organizacji na terenie powiatu pierwszych” kółek myśliwskich”.

01.02.1946 r.- W sprawozdaniu starosty szczycieńskiego do Pełnomocnika RP na Okręg Mazurski zawarto m. in. informację o zakończeniu pierwszego etapu organizacji na terenie powiatu „ kółek myśliwskich”.
 
Marzec 1952 r. – członkiem KŁ nr 1 w Szczytnie (obecny „Sokół”) zostaje kol. Adam Łempicki, późniejszy wieloletni przewodniczący ZW PZŁ w Olsztynie.
 
18.07.1953 r. – 29 członków KŁ nr 1 w Szczytnie (obecny „Sokół”) składa nowe deklaracje członkowskie, określając jednocześnie swoją organizacyjną przynależność do KŁ „Sokół”. Nazwa KŁ nr 1 w Szczytnie będzie jednak w użyciu aż do 1961.
 
07.03.1965 r. - uchwała KŁ „Sokół” o podziale koła na dwa różne – KŁ „Sokół” i KŁ ‘Jeleń”.
 
1998 r. – zgodnie z przyjętą uchwałą walnego z tego roku po raz pierwszy wykonano grupowe zdjęcie wszystkich członków koła. Ustalono jednocześnie, że podobne zdjęcia będą wykonywane co pięć lat – dotychczas powstały w latach; 1998, 2003 i 2008.
 
22.08.1998 r. - uroczyste obchody 40-lecia powstania koła.
 
27.05.2000 r. walne zebranie członków koła podejmuje uchwałę o założeniu kroniki koła.
 
16.02.2004 r. - KŁ „Sokół” nadana zostaje Regionalna Odznaka „Zasłużony dla Łowiectwa Warmii i Mazur”.
 
17.09.2008 r. - Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadaje KŁ „Sokół” Złoty Medal Zasługi Łowieckiej.
 
listopad 2008 r. - wydanie monografii „Historia KŁ „Sokół” w Szczytnie w latach 1953-2008, autorstwa R. Kozona.
 
08.11.2008 r. - w trakcie uroczystości 50-lecia koła nadany zostaje dla koła sztandar.
 
02.2012 r. - po weryfikacji – w oparciu o źródła Archiwum Państwowego – daty powstania koła (luty 1946 rok), Zarząd Koła organizuje obchody 66-lecia istnienia koła.

22.10.2016 r. –  obchodzono 70-lecie istnienia koła, którego głównym punktem było odsłonięcie obelisku poświęconego pamięci członków koła.

03.11.2016 r. –  koło zostało odznaczone Złomem.