Gospodarka łowiecka

http://kolosokol.mazury.pl/wp-content/uploads/2015/01/ulansk.jpghttp://kolosokol.mazury.pl/wp-content/uploads/2015/01/sedansk.jpg

KŁ „SOKÓŁ” gospodaruje na jednym obwodzie nr 264, położonym praktycznie wokół miasta Szczytno. Szczegóły granic obwodów przedstawia poniższa tabela, w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXIV/465/08 z dnia 27 listopada 2008 r. Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego „PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA OBWODY ŁOWIECKIE”. Poprzedni obwód ten miał numer 138.
Nowy nr
obwodu
Stary nr
obwodu
Powierzchnia ogólna
obwodu [ha]
Granica z innym woj. Opis granic obwodu łowieckiego
264
138
9177   
Od wsi Nowe Kiejkuty torem kolejowym do Szczytna, następnie szosą do rzeki Sawica i tą rzeką oraz zachodnim brzegiem jez. Sędańskiego oraz rzeką Saską, zachodnim brzegiem jez. Natać, strugą do osady Sawica, skąd drogą do toru kolejowego i rzeki Saska, a następnie rzeką i zachodnim oraz południowym brzegiem jez. Sasek Wielki, dalej strugą do szosy i od Trelkówka szosą przez Trelkowo do wsi Nowe Kiejkuty.
Obwód 264 jest obwodem polno-leśnym. Terytorialnie położony jest  na terenie czterech sąsiadujących gmin – Dźwierzuty, Jedwabno, Miasto Szczytno i Gmina Szczytno. Sąsiadują z nim obwody (koła): 236 („Ryś” Dźwierzuty), 237 (Świt” Pasym), 263 („Jeleń” Szczytno}, 265 („Łoś” Olsztyn) i 295 ( Przy Ministerstwie Rolnictwa nr 132). Szczegóły układu powierzchniowego obwodu przedstawia poniższa tabela.
Obwód łowiecki 264 (dawniej 138) wg układu powierzchniowego gmin.
Wyszczególnienie Dźwierzuty Jedwabno Miasto Szczytno Gmina Szczytno
Razem
Powierzchnia obwodu w ha ogółem
246
19
814 8098
9177
wyłaczona 7 0 814 147
968
użytkowa 239 19 0 7951
8209
Grunty Lasów Państwowych razem
0 0 0 3564
3564
grunty leśne 0 0 0 3388
3388
wody 0 0 0 1
1
pozostałe 0 0 0 175
175
Grunty pozostałych właścicieli razem
0239 19 0 4645
4645
grunty leśne 7 2 0 234
234
wody 0 16 0 466
466
pozostałe 232 1 0 3945
39
Źródło: opracowanie własne w oparciu o Regionalny Portal Informacyjny Wrota Warmii i Mazur.

Gospodarka łowiecka prowadzona w KŁ „SOKÓŁ” w Szczytnie opiera się na Ustawie o prawie łowieckim z dnia 13 października 1995 r. , innych ustawach dotyczących łowiectwach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw. Jest prowadzona w oparciu o pracę społeczną członków koła, realizujących swe zadania w łowiskach „Sędańsk” i „Ułańsk”. Organizatorem wszystkich prac, szeroko rozumianej gospodarki łowieckiej, jest Zarząd Koła. Za prace gospodarcze w obwodzie koła oraz realizację w nim planu hodowlanego odpowiedzialny jest łowczy i v-ce łowczy koła. Ramy czasowe obciążenia członków koła pracami, sposób wykonywania polowania indywidualnego, poszczególne limity planu hodowlanego corocznie doprecyzowane są w Uchwale Zwyczajnego Zebrania – vide zakładka „Uchwała Główna”. Celem zabezpieczenia potrzeb hodowlanych obwodu koło uprawia 22,26 ha różnego rodzaju gruntów. Własną produkcję z tych areałów uzupełnia się zakupami (zboża, okopowe i kukurydza). W obwodzie aktualnie znajduje się około 300 sztuk różnych urządzeń hodowlanych (paśniki, lizawki i ambony), w pełni zabezpieczające bieżące potrzeby hodowlane obwodu. Corocznie powstają nowe urządzenia łowieckie wzbogacające sieć już istniejącą, a w części zastępujące urządzenia najbardziej zużyte.
W latach 2015 – 2016 w ramach zadania dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie -„Reintrodukcja kuropatwy w powiecie szczycieńskim”, wysiedlono 464 szt. ptaków w okolicach miejscowości: Trelkówko, Romany i Kaspry (zdjęcia).